complex lipids nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex lipids nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex lipids giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex lipids.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex lipids

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lipit hỗn hợp