complexifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complexifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complexifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complexifier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • complexifier

    someone makes things complex

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).