complexity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complexity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complexity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complexity.

Từ điển Anh Việt

 • complexity

  /kəm'pleksiti/ (complicacy) /'kɔmplikəsi/

  * danh từ

  sự phức tạp, sự rắc rối

  điều phức tạp

 • complexity

  (Tech) phức tạp; độ phức tạp; tính phức tạp

 • complexity

  [độ, tính] phức tạp

  computational c. độ phức tạp tính toán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • complexity

  * kỹ thuật

  phức tạp

  rắc rối

  toán & tin:

  độ tính phức tạp

  mức độ phức tạp

  xây dựng:

  sự phức tạp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • complexity

  the quality of being intricate and compounded

  he enjoyed the complexity of modern computers

  Synonyms: complexness

  Antonyms: simplicity