complex liquid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex liquid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex liquid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex liquid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex liquid

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất lỏng phức tạp