complex algebra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex algebra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex algebra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex algebra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex algebra

    * kỹ thuật

    đại số phức