complex ion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex ion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex ion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex ion.

Từ điển Anh Việt

  • complex ion

    (Tech) iông tạp