complex curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex curve

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường của mớ

    đường phức