complexify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complexify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complexify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complexify.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • complexify

  have or develop complicating consequences

  These actions will ramify

  Synonyms: ramify

  make complex

  he unnecessarily complexified every problem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).