complex target nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex target nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex target giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex target.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex target

    * kỹ thuật

    mục tiêu phức hợp