complex stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex stress

    * kỹ thuật

    ứng suất phức tạp