complex element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complex element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complex element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complex element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • complex element

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần tử phức