civil works contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

civil works contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm civil works contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của civil works contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • civil works contract

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hợp đồng xây dựng