civilianize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

civilianize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm civilianize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của civilianize.

Từ điển Anh Việt

  • civilianize

    /si'viljənaiz/

    * ngoại động từ

    dân sự hoá