brake shoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake shoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake shoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake shoe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brake shoe

  * kỹ thuật

  guốc hãm

  guốc hãm (chèn bánh tàu)

  guốc phanh

  hàm thắng

  má phanh

  xây dựng:

  ngàm hãm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • brake shoe

  a restraint provided when the brake linings are moved hydraulically against the brake drum to retard the wheel's rotation

  Synonyms: shoe, skid