brake pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake pitch

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bước dịch chuyển phanh