brake mast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake mast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake mast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake mast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake mast

    * kỹ thuật

    cần hãm

    cơ khí & công trình:

    trục phanh tay