brake noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake noise

    * kỹ thuật

    ô tô:

    tiếng ồn của phanh