brake head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake head

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đế guốc hãm