brake pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake pin

    * kỹ thuật

    chốt hãm