brake area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake area

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bề mặt hãm

    vùng hãm