brake beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake beam

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xà mang guốc hãm