brake hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake hose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake hose

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ống dẫn dầu phanh

    ống phanh mềm