brake block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brake block

  * kỹ thuật

  guốc hãm

  guốc phanh

  hàm thắng

  toán & tin:

  khối hàm

  thanh chống dầm toàn hộ

  xây dựng:

  khối hãm

  thanh chống rầm phòng hộ