brake guard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake guard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake guard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake guard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake guard

    * kỹ thuật

    cái chắn phanh

    cơ khí & công trình:

    máng bọc cơ cấu hãm