brake plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake plate

    * kỹ thuật

    mâm thắng