brake power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake power

    * kỹ thuật

    lực hãm

    hóa học & vật liệu:

    sức hãm