brake sieve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake sieve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake sieve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake sieve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake sieve

    * kỹ thuật

    rây hãm