brake motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake motor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    động cơ hãm