brake pull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake pull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake pull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake pull.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake pull

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự lệch phanh