brake van nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake van nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake van giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake van.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake van

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa có guốc hãm