brake pads nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake pads nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake pads giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake pads.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brake pads

    * kỹ thuật

    má phanh