brake lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brake lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brake lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brake lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brake lever

  * kỹ thuật

  cần hãm

  đòn hãm

  giao thông & vận tải:

  cá hãm

  cơ khí & công trình:

  cần phanh

  đòn (bẩy) hãm