shoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoe.

Từ điển Anh Việt

 • shoe

  /ʃu:/

  * danh từ

  giày

  sắt bị móng (ngựa...)

  miếng bịt (miếng sắt bị chân bàn, ghế)

  vật hình giày

  dead men's shoes

  tài sản có nhiều người ngấp nghé; địa vị có nhiều người ngấp nghé

  he who waits for dead men's shoes is in danger of going barefoot

  chờ hưởng gia tài thì đến chết khô

  to be in someone's shoe

  ở vào tình cảnh của ai

  to die in one's shoes

  chết bất đắc kỳ tử; chết treo

  to put the shoe on the right foot

  phê bình đúng, phê bình phải

  to step into someone's shoe

  thay thế ai

  that is another pair of shoes

  đó lại là vấn đề khác

  that's where the shoe pinches

  (xem) pinch

  * ngoại động từ shod

  đi giày (cho ai)

  đóng móng (ngựa)

  bịt (ở đầu)

  a pole shod with iron: cái sào đầu bịt sắt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shoe

  * kinh tế

  hộp sàng

  * kỹ thuật

  chân đế

  con trượt

  đế

  đế (cắt gọt)

  đế cột

  đế mia

  đế tựa

  đệm lốp xe

  giày/tấm uốn/dao trong mày nghiền

  guốc hãm

  guốc phanh

  guốc trượt

  hộp nối (cái lấy điện)

  má phanh

  xây dựng:

  mũi (cọc)

  tấm đế kim loại

  tâm đúc bệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shoe

  footwear shaped to fit the foot (below the ankle) with a flexible upper of leather or plastic and a sole and heel of heavier material

  (card games) a case from which playing cards are dealt one at a time

  furnish with shoes

  the children were well shoed

  Similar:

  horseshoe: U-shaped plate nailed to underside of horse's hoof

  brake shoe: a restraint provided when the brake linings are moved hydraulically against the brake drum to retard the wheel's rotation

  Synonyms: skid