shoebill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoebill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoebill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoebill.

Từ điển Anh Việt

  • shoebill

    * danh từ

    (động vật học) cò mỏ giày

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shoebill

    large stork-like bird of the valley of the White Nile with a broad bill suggesting a wooden shoe

    Synonyms: shoebird, Balaeniceps rex