shoestring fungus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoestring fungus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoestring fungus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoestring fungus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shoestring fungus

    any of several fungi of the genus Armillaria that form brown stringy rhizomorphs and cause destructive rot of the roots of some trees such as apples or maples

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).