shoe-shine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoe-shine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoe-shine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoe-shine.

Từ điển Anh Việt

  • shoe-shine

    /'ʃu:ʃain/

    * danh từ

    sự đánh giày

    người đánh giày, em bé đánh giày ((cũng) shoe-shine boy)