shoeless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoeless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoeless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoeless.

Từ điển Anh Việt

 • shoeless

  /'ʃu:lis/

  * tính từ

  không có giày; không đi giày, đi chân không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shoeless

  Similar:

  barefoot: without shoes

  the barefoot boy

  shoeless Joe Jackson

  Synonyms: barefooted