shoe-thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoe-thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoe-thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoe-thread.

Từ điển Anh Việt

  • shoe-thread

    /'ʃu:θred/

    * danh từ

    chỉ khâu giày