shoe-buckle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoe-buckle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoe-buckle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoe-buckle.

Từ điển Anh Việt

  • shoe-buckle

    /'ʃu:,bʌkl/

    * danh từ

    cái khoá giày