shoe factory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shoe factory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shoe factory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shoe factory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shoe factory

    * kinh tế

    nhà máy sản xuất giày