back resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

back resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm back resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của back resistance.

Từ điển Anh Việt

  • back resistance

    (Tech) điện trở ngược

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • back resistance

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điện trở ngược