axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis.

Từ điển Anh Việt

 • axis

  /'æksis/

  * danh từ, số nhiều axes

  trục

  earth's axis: trục quả đất

  geometrical axis: trục hình học

  magnetic axis: trục từ

  rotation axis: trục quay

  symmetry axis: trục đối xứng

  visual axis: trục nhìn

  (vật lý) tia xuyên

  (chính trị) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô (khối liên minh)

  (định ngữ) (thuộc) trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô

  axis powers: các cường quốc trong trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô

  * danh từ

  (động vật học) hươu sao ((cũng) axis deer)

 • axis

  (Tech) trục

 • axis

  trục

  a. of abscissas trục hoành

  a. of a cone trục của mặt nón

  a. of a conic trục của cônic

  a. of convergence trục hội tụ

  a. of coordinate trục toạ độ

  a. of a curvanture trục chính khúc

  a. of cylinder trục của hình trụ

  a. of homology trục thấu xạ

  a. of linear complex trục của mớ tuyến tính

  a. of ordinate trục tung

  a. of a pencil of plane trục của một chùm mặt phẳng

  a. of perspectivity trục phối cảnh

  a. of projection trục chiếu

  a. of a quadric trục của một quađric

  a. of revolution trục tròn xoay

  a. of symmetry trục đối xứng

  binary a. trục nhị nguyên

  circular a. đường tròn trục

  conjugate a. of a hyperbola trục ảo của hipebon

  coordinate a. trưcụ toạ độ

  crystallograpphic a. trục tinh thể

  electric a. trục điện

  focal a. trục tiêu

  homothetic a. trục vị tự

  imaginary a. trục ảo

  longitudinal a. trục dọc

  majorr a. of an ellipse [trục lớn, trục chính] của elip

  monor a. of an ellipse trục nhỏ của elip

  moving a. trục động

  neutral a. trục trung hoà

  number a. trục số

  optic a. quang trục

  polar a. trục cực

  principal a. trục chính

  principal a. of inertia trục quán tính chính

  radical a. trục đẳng phương

  real a. trục thực

  semi-transverse a. trục nửa xuyên

  transverse a. trục thực, trục ngang, trục xuyên (của hipebon)

  vertical a. trục thẳng đứng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axis

  * kỹ thuật

  đường tâm

  tim đường

  điện lạnh:

  thanh trục

  ô tô:

  trục (quay)

  xây dựng:

  trục tuyến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • axis

  a straight line through a body or figure that satisfies certain conditions

  the main stem or central part about which plant organs or plant parts such as branches are arranged

  in World War II the alliance of Germany and Italy in 1936 which later included Japan and other nations

  the Axis opposed the Allies in World War II

  the 2nd cervical vertebra; serves as a pivot for turning the head

  Synonyms: axis vertebra

  the center around which something rotates

  Synonyms: axis of rotation

  Similar:

  bloc: a group of countries in special alliance