axis of vision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of vision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of vision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of vision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of vision

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trục thị kính