axis pegging out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis pegging out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis pegging out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis pegging out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis pegging out

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự định vị các trục