axis of reference nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of reference nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of reference giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of reference.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axis of reference

  * kỹ thuật

  trục chuẩn

  xây dựng:

  trục qui chiếu

  trục quy chiếu

  trục tham chiếu