axis of tilt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of tilt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of tilt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of tilt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of tilt

    * kỹ thuật

    trục nghiêng