axis of value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of value

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trục giá trị