axis of inclination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of inclination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of inclination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of inclination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of inclination

    * kỹ thuật

    trục nghiêng