axis or axes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis or axes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis or axes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis or axes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis or axes

    * kỹ thuật

    trục

    xây dựng:

    hệ trục