axis of arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis of arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trục vòm